Integritetspolicy

VÅRT SEKRETESSÅTAGANDE

Vi ska

 • se till att dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt
 • inte sälja dina uppgifter till tredje part
 • ge dig sätt att när som helst hantera och granska hur vi interagerar med och marknadsför produkter till dig

Scanlight System AB förbinder sig att skydda och respektera din integritet. Vår integritetspolicy (tillsammans med våra användningsvillkor och eventuella andra dokument som vi hänvisar till) anger på vilken grundval de personuppgifter som vi samlar in om dig eller som du ger oss, kommer att behandlas av oss.

Vår integritetspolicy gäller för företaget Scanlight System AB, vår webbplats, onlineapplikationer som körs på smartphones, surfplattor och andra mobila enheter (”appar”) samt användning eller tillgång till någon av våra onlinetjänster och innehåll.

Om du är en befintlig kund eller leverantör har vi redan begränsad personlig information om dig eller din personal, till exempel namn och efternamn, kontaktuppgifter, födelsedatum, adresser, betalningsuppgifter etc. Att spara och behandla dessa personuppgifter är nödvändigt för fortsatt
handel mellan vårt företag och dig själv.

Genom att fortsätta att handla med Scanlight System AB eller genom att lämna personuppgifter, godkänner du insamling, överföring, lagring, uppdatering och/eller behandling i den utsträckning som uppgifterna är nödvändiga för det syfte för vilket de har samlats in.

Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med GDPR. Vi kan emellanåt komma att ändra denna integritetspolicy allt eftersom behov uppstår på grund av förändringar i europeisk eller lokal lagstiftning. När sådana förändringar äger rum kommer du att bli informerad om det.

Med undantag för personuppgifter som specificeras i denna policy kan vi samla in ytterligare personuppgifter från dig, endast om du har valt att skicka dem till oss.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Vi kan komma att använda den information som vi har om dig av olika skäl, till exempel:

 • För att fullgöra de skyldigheter som följer av eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och oss.
 • För att följa eventuella juridiska och/eller lagstadgade skyldigheter i enlighet med relevant kommunal lagstiftning.
 • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din dator.
 • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi tror kan intressera dig, i fall då du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • För att du ska kunna delta i våra tjänsters interaktiva funktioner när du väljer att göra det.
 • Att meddela dig om ändringar i våra produkter och/eller tjänster. Om du är en befintlig kund kan vi komma att kontakta dig via e-post, telefon, tryckta medier eller på annat sätt med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig.

Scanlight System AB delar inte sina kunders, leverantörers och/eller deras anställdas personuppgifter med någon tredje part i syften som vidare marknadsföring av dessa tredje parter.

Den information vi samlar in från dig beror på vilka aktiviteter du utför på vår webbplats, om du kontaktar oss via e-post eller telefon och om du gör en beställning. Till exempel kan vi komma att samla in, behandla, uppdatera och lagra några, alla eller kombinationer av följande personligt identifierbara uppgifter om dig:

 • Kontaktperson (För- och efternamn)
 • Företagsnamn, registreringsnummer och skatterelaterade nummer
 • Postadress
 • Betalningsinformation (som kan innehålla kreditkorts- eller bankkontoinformation)
 • Telefonnummer
 • E-postadress(er)
 • Kontaktperson(s)(ers) namn

Följande fall är exempel på när sådan information kan komma att samlas in, behandlas, uppdateras eller lagras:

 • När du lämnar information genom att fylla i onlineformulär på vår webbplats. Detta inkluderar information som lämnas då du registrerar dig för att använda vår webbplats, köper våra produkter och fyller i kontaktformuläret. Vi kan också fråga dig om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
 • När du kontaktar oss kan vi komma att spara uppgifter från korrespondensen.
 • När du fyller i enkäter som vi använder i undersökningssyfte eller för att förbättra våra tjänster; det finns dock ingen skyldighet för dig att svara på dem.
 • När du genomför transaktioner och slutför beställningar.
 • När du besöker vår webbplats och får tillgång till resurser vi kan komma att samla in data med hjälp av cookies (se nedan för mer information om cookies).
 • När du handlar med oss, inklusive förfrågningar om erbjudanden, prisuppgifter etc. I sådana fall kan insamlingen av personuppgifter också vara nödvändig för att slutföra handelsavtalet.

Scanlight System AB förlitar sig också på datainsamling för att vidareutveckla sina legitima intressen som underlag för att behandlingen ska vara lagenlig.

För Scanlight är ett berättigat intresse när vi har en affärsrelaterad eller kommersiell anledning att använda din information. Även under dessa omständigheter får det legitima intresset inte orättvist motverka dina rättigheter när det gäller GDPR.

Generellt kommer Scanlight System AB att förlita sig på legitima affärsintressen när man samlar in vilken kombination som helst av följande personuppgiftskategorier.

IDENTITET

BESKRIVNING (EXEMPEL)

Identitet Namn, Förnamn, Efternamn, Kontaktpersonens/Representantens namn

BEHANDLINGENS SYFTE

 • Allmän kommunikation med handelspartner
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser
 • Att följa gällande lagstiftning

FINANSIELLT

BESKRIVNING (EXEMPEL)

Kreditgränser
Betalningshistorik
Bankuppgifter

BEHANDLINGENS SYFTE

 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser
 • Att följa gällande lagstiftning

KONTAKT

BESKRIVNING (EXEMPEL)

Postadress för leveransändamål.
Telefonnummer och/eller epostadress för kontaktändamål

BEHANDLINGENS SYFTE

 • Allmän kommunikation med handelspartner
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser
 • Att följa gällande lagstiftning

AFFÄRSTRANSAKTIONER

BESKRIVNING (EXEMPEL)

Försäljningsordrar (kunder)
Inköpsordrar (leverantörer)
Gällande betalningar för ovanstående

BEHANDLINGENS SYFTE

 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser
 • Att följa gällande lagstiftning

AVTALSMÄSSIGT

BESKRIVNING (EXEMPEL)

Detaljer om den affärsförbindelse som vi har med dig

BEHANDLINGENS SYFTE

 • Allmän kommunikation med handelspartner
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser

PLATSRELATERAT

BESKRIVNING (EXEMPEL)

Data vi får om var du är, den adress från vilken du ansluter en dator till internet

BEHANDLINGENS SYFTE

 • Allmän kommunikation med handelspartner
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser
 • Att följa gällande lagstiftning

BETEENDEMÄSSIGT

BESKRIVNING (EXEMPEL)

Information om hur du använder våra produkter och tjänster

BEHANDLINGENS SYFTE

 • Att beräkna vilka av våra produkter och tjänster som kan intressera dig och informera dig om dem
 • Att utveckla produkter och tjänster samt marknadsföra sådana produkter och tjänster och lämna handelserbjudanden

ÖPPNA DATA OCH OFFENTLIGA REGISTER

BESKRIVNING (EXEMPEL)

Uppgifter om dig som finns i offentliga handlingar och uppgifter om dig som är allmänt tillgängliga på internet, eller som du kanske har delat via sociala medier

BEHANDLINGENS SYFTE

 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser

ANVÄNDNINGSDATA

BESKRIVNING (EXEMPEL)

Allmänna uppgifter om hur du använder våra produkter och tjänster

BEHANDLINGENS SYFTE

 • Allmän kommunikation med handelspartner

DOKUMENTATIONSDATA

BESKRIVNING (EXEMPEL)

Uppgifter om dig som lagras i dokument i olika format, eller kopior av dessa. Detta omfattar bland annat kreditreferenser, generell korrespondens etc.

BEHANDLINGENS SYFTE

 • Allmän kommunikation med handelspartner
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser
 • Att följa gällande lagstiftning

SAMTYCKEN

BESKRIVNING (EXEMPEL)

Alla tillstånd, godkännanden eller önskemål som du ger oss. Detta kan bland annat omfatta hur du vill att vi ska kontakta dig, oavsett om du
föredrar att få pappersfakturor och – utdrag eller föredrar e-postformat.

BEHANDLINGENS SYFTE

 • Allmän kommunikation med handelspartner
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser
 • Att följa gällande lagstiftning

Nedan visas exempel på hur Scanlight System AB kan använda dina personuppgifter och de databaser som Scanlight System AB använder sig av för att göra det.

SYFTET MED DATABEHANDLINGEN

 • Att hantera vår affärsförbindelse med dig
 • Att utveckla nya sätt att möta dina behov och att få vår verksamhet att växa
 • Att utveckla och genomföra marknadsföringsaktiviteter
 • Att undersöka hur du använder våra produkter och tjänster
 • Att ge råd eller vägledning om våra produkter och tjänster
 • Att begära feedback om våra produkter och tjänster

HUR DATA BEHANDLAS

 • Samlas in
 • Lagras
 • Registreras
 • Inhämtas
 • Används
 • Sprids eller görs tillgänglig på annat sätt
 • Justeras eller kombineras
 • Arkiveras

RÄTTSLIG GRUND FÖR DATABEHANDLINGEN

 • Ditt samtycke (nya handelspartner )
 • Att fullgöra avtal
 • Våra legitima intressen
 • Vår(a) juridiska skyldighet(er)

DATABEHANDLINGENS VARAKTIGHET

 • Avtalets löptid
 • Som föreskrivs av lagar om datalagring
 • I förekommande fall, för en online-session

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA

 • Scanlight System AB
 • Regerings och tillsynsorgan
 • I tillämpliga fall, tredje parts entreprenörer

ÖVERFÖRING TILL LÄNDER SOM INTE ERBJUDER ADEKVAT DATASKYDD

 • Ingen

SYFTET MED DATABEHANDLINGEN

 • Att leverera produkter
 • Att göra och hantera kund- och leverantörsbetalning ar
 • Att hantera kundkonton
 • Att samla in och kräva in pengar som man är skyldig oss eller göra leverantörsbetalningar vi är skyldiga

HUR DATA BEHANDLAS

 • Samlas in
 • Lagras
 • Registreras
 • Inhämtas
 • Används
 • Sprids eller görs tillgänglig på annat sätt
 • Justeras eller kombineras
 • Arkiveras

RÄTTSLIG GRUND FÖR DATABEHANDLINGEN

 • Att fullgöra avtal
 • Våra legitima intressen

DATABEHANDLINGENS VARAKTIGHET

 • Avtalets löptid
 • Som föreskrivs av lagar om datalagring

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA

 • Scanlight System AB

ÖVERFÖRING TILL LÄNDER SOM INTE ERBJUDER ADEKVAT DATASKYDD

 • Ingen

SYFTET MED DATABEHANDLINGEN

 • Att följa gällande lagar och bestämmelser
 • Att svara på kunders och leverantörers reklamationer och försöka lösa dem

HUR DATA BEHANDLAS

 • Samlas in
 • Lagras
 • Registreras
 • Inhämtas
 • Används
 • Offentliggörs
 • Sprids eller görs tillgänglig på annat sätt
 • Kombineras
 • Arkiveras

RÄTTSLIG GRUND FÖR DATABEHANDLINGEN

 • Att fullgöra avtal
 • Våra legitima intressen
 • Vår(a) juridiska skyldighet(er)

DATABEHANDLINGENS VARAKTIGHET

 • Som föreskrivs av lagar om datalagring

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA

 • Scanlight System AB
 • Regerings och tillsynsorgan

ÖVERFÖRING TILL LÄNDER SOM INTE ERBJUDER ADEKVAT DATASKYDD

 • Ingen

SYFTET MED DATABEHANDLINGEN

 • Att driva vår verksamhet på ett effektivt, fungerande och ekonomiskt sätt. Detta inkluderar hantering av vår finansiella ställning, affärsmöjligheter, planering, kommunikation, bolagsstyrning och revision

HUR DATA BEHANDLAS

 • Samlas in
 • Lagras
 • Registreras
 • Inhämtas
 • Används
 • Offentliggörs
 • Kombineras
 • Arkiveras

RÄTTSLIG GRUND FÖR DATABEHANDLINGEN

 • Våra legitima intressen
 • Vår(a) juridiska skyldighet(er)

DATABEHANDLINGENS VARAKTIGHET

 • Avtalets löptid
 • Som föreskrivs av lagar om datalagring

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA

 • Scanlight System AB
 • Regerings och tillsynsorgan

ÖVERFÖRING TILL LÄNDER SOM INTE ERBJUDER ADEKVAT DATASKYDD

 • Ingen

SYFTET MED DATABEHANDLINGEN

 • För att utöva våra rättigheter som anges i avtal eller kontrakt.

HUR DATA BEHANDLAS

 • Samlas in
 • Lagras
 • Registreras
 • Inhämtas
 • Används

RÄTTSLIG GRUND FÖR DATABEHANDLINGEN

 • Att fullgöra avtal

DATABEHANDLINGENS VARAKTIGHET

 • Avtalets löptid
 • Som föreskrivs av lagar om datalagring

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA

 • Scanlight System AB

ÖVERFÖRING TILL LÄNDER SOM INTE ERBJUDER ADEKVAT DATASKYDD

 • Ingen

När du lämnar personuppgifter på våra webbplatser

 • är du medveten om att Scanlight System AB kan komma att samla in, uppdatera och behandla dina personuppgifter
 • bekräftar du att all information som du tillhandahåller är korrekt, exakt och fullständig, och att du inte medvetet lämnar någon falsk information eller utger dig för att vara någon annan person eller organisation eller på ett oriktigt sätt återger dig själv eller någon annan person eller organisation.

Våra webbplatser och appar är inte avsedda för barn under 16 år. Vi kommer inte medvetet att begära uppgifter online från, eller rikta marknadsföring online mot, barn under 16 år.

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING OCH SÄRSKILDA PERSONUPPGIFTSKATEGORIER

När det gäller GDPR har du rätt att göra invändningar mot automatiserat beslutsfattande och profilering baserat på särskilda uppgiftskategorier. Särskilda uppgiftskategorier avser personuppgifter om etniskt ursprung eller ursprung av viss ras, fackligt medlemskap, kriminalregister etc. Scanlight System AB samlar inte in, lagrar, uppdaterar eller behandlar någon av de särskilda uppgiftskategorierna. Om denna status ändras vid något tillfälle i framtiden, uppdaterar Scanlight System AB denna sekretesspolicy på nätet i enlighet med detta.

Automatiserat beslutsfattande och profilering avser en process för att låta datorsystem generera resultat som har rättsverkan. Generellt använder Scanlight System AB inte automatiserat beslutsfattande och profilering i relationerna med handelspartnerna. Om denna status ändras vid något tillfälle i framtiden, uppdaterar Scanlight System AB denna sekretesspolicy på internet i enlighet med detta och du blir då underrättad.

COOKIES

Cookies är textfiler som används av din dators webbläsare och som lagrar besöksdata. Cookies används vanligtvis på internet och skadar inte ditt system. Vi använder för närvarande cookies för att samla in allmänna hanteringsdata som används för att planera förbättringar av våra tjänster.

Om du inte vill acceptera cookies kan du konfigurera webbläsaren så att de inte accepteras. Vänligen hänvisa till din webbläsares hjälpfunktion för mer information.

Med förbehåll för särskilda regionala europeiska lagar kan du bli ombedd att godkänna cookies via en cookiebanner på webbplatsen. Du bör dock komma ihåg att detta kan påverka vår förmåga att behandla de transaktioner du vill få auktoriserade.

Du kan aktivera eller inaktivera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan ta reda på hur du gör det här och hitta mer information om cookies på https://www.aboutcookies.org/

(Observera att Scanlight System AB inte kontrollerar denna webbplats och är inte ansvarig för innehållet. Den tillhandahålls endast som information. För den mest aktuella webbläsarspecifika informationen, vänligen kontakta din webbläsares tillverkare.)

HÄR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER

Alla uppgifter som du lämnar till oss lagras, behandlas och uppdateras normalt i ett land inom Europeiska unionen (EU). Även om det inte är normalt för Scanlight System AB att göra det, kan data överföras till och lagras på en plats utanför EU. I så fall ska Scanlight System AB se till att det endast är länder och/eller tredjepartsprocessorer som följer EU:s föreskrifter som används med hjälp av medel som föreskrivs av den europeiska allmänna dataskyddsförordningen.

På samma sätt kan uppgifter behandlas av personal som arbetar utanför EU för oss eller vår närstående tjänsteleverantör. Sådan personal kan vara engagerad i bland annat genomförandet av din order, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av supporttjänster.

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi uppmanar dig att inte lämna ut ditt lösenord till någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda alla personuppgifter du ger oss, kan vi inte garantera säkerheten för de uppgifter som skickas från din terminal till vår webbplats.

UTLÄMNANDE AV INFORMATION OM DIG

Scanlight System AB kan lämna ut dina personuppgifter i marknadsföringssyften. För att vidarebefordra våra legitima intressen kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

 • Om vi säljer eller köper något företag eller tillgångar, kan vi i så fall lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Scanlight System AB eller större delen alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, då kommer personuppgifter som innehas av denne om kunder och leverantörer och/eller deras anställda att ingå i de överförda tillgångarna.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller sprida dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att göra gällande eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal eller för att skydda våra, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.
 • När vi främjar Scanlight System AB legitima intressen genom att utbyta information med andra företag och organisationer i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken.

I alla ovanstående fall kommer vi att informera dig om att dina personuppgifter har lämnats ut till en tredje part.

DINA RÄTTIGHETER

När det gäller den europeiska allmänna dataskyddsförordningen, har du följande rättigheter:

 1. Att få detaljerad information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, behandlas och uppdateras.
 2. Att få rättelse av felaktiga personuppgifter som har samlats in och lagrats av Scanlight System AB.
 3. Med förbehåll för företaget Scanlight System AB s konkurrerande rättigheter och lagliga skyldigheter, har du rätt att få dina personuppgifter delvis eller fullständigt raderade om Scanlight System AB inte längre behöver personuppgifterna för de syften som de samlades in för, du vill dra tillbaka det samtycke du gav till att låta dina personuppgifter behandlas, behandlingen är baserad på att främja Scanlight System AB s legitima intresse, kan du göra invändningar mot sådan behandling. Denna invändning vägs mot Scanlight System AB s rättigheter och juridiska skyldigheter för att ytterligare behandla personuppgifterna, behandlingen i olaglig.
 4. Att begränsa behandlingen av personuppgifter om personuppgifterna är felaktiga, behandlingen är olaglig, Scanlight System AB inte längre behöver personuppgifterna för de syften som den har samlats in för, behandlingen är baserad på att främja Scanlight System AB s legitima intresse. I sådant fall kan du göra invändningar mot sådan behandling. Denna invändning vägs mot Scanlight System AB s rättigheter och juridiska skyldigheter att ytterligare behandla personuppgifterna.
 5. Om behandlingen baseras på att främja Scanlight System AB s berättigade intresse kan du begära att sådan behandling upphör. Denna invändning vägs mot Scanlight System AB s rättigheter och juridiska skyldigheter att ytterligare behandla personuppgifterna.
 6. Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på att främja Scanlight System AB s berättigade intresse, har du rätt att ladda ner dessa personuppgifter i digitalt format.
 7. Om behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, har du rätt att återkalla ett sådant samtycke.

Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kontakta oss på info@scanlight.se

Om vi har lämnat ut dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy ska vi vidta rimliga åtgärder för att informera alla parter som vi har lämnat dessa uppgifter till om begäran att ta bort denna information.

Vår webbplats kan emellanåt komma att innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk och annonsörer. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du observera att de har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar för dessa policyer.

Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser. GDPR ger dig rätt att få tillgång till information om dig. Din rätt till åtkomst kan utövas i enlighet med lagen. Eventuell begäran om åtkomst kommer att behandlas utan kostnad.

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Du kommer att bli underrättad om eventuella ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy i framtiden.

FRÅGOR OCH REKLAMATIONER

Om du har några frågor angående dina personuppgifter, kontakta Scanlight System AB per e-post på info@scanlight.se

Senast uppdaterad i maj 2018